Individual Notes

Note for:   Symen Nannes Kok,    -          Index

Individual Note:
      Boer op de Ursulapleast HeidenskipIndividual Notes

Note for:   Harmen Geerts,    -          Index

Individual Note:
      Verver en glaszetterIndividual Notes

Note for:   Hendrik Prins,   1891 - 1965         Index

Individual Note:
      Als jongeman van 21 jaar liet Hendrik Prins een bakkerij bouwen in Wijckel en trouwde met Pietje Ringnalda. Hendrik was afkomstig van Harich en was de tweede bakker in Wijckel. Voor het 'suteljen' gebruikte hij eerst een handkar. Dat voldeed niet met al die slechte wegen en paden en dus kocht hij een hondenkar. Dat was ideaal. Herta, zo heette de hond, er voor en de bakker er bovenop. Op zekere dag ging het mis het mis, want onderweg in Ruigahuizen zag Herta een kat, luisterde toen niet meer naar zijn baas en zette al zijn ziennen op de poes. de kat zag het gevaar aankomen en vloog niet in een boom maar door een gat in de heg. Herta kon ook wel door dat gat, maar de kar niet en dus kwam het hele spul vervolgens muurvast te zitten. Het werd nog een hele klus om alles weer op de weg te krijgen.
Na verloop van tijd werd de hondenkar afgeschaft en kwam er wagen met een kêdde ervoor. Een kat op de weg was toen geen probleem meer, maar er dreigden wel weer andere gevaren. Als de bakker met zijn waar naar de deur moest werd het paardje met de leidsels aan een boom of aan het wiel vastgezet, maar wel zo dat hij even de berm kon nakijken. Op een kwade dag ging het mis. De kêdde reikte wat te ver in de slootkant en het hele spul ging te water. Toen was het 'suteljen' want wêke bôle kon hij niet aan zijn klanten verkopen.
In 1934 kwam er een auto, een Terra Plane, en toen ging het uiteraard een stuk gemakkelijker. In 1946 hebben zoon Auke en zijn vrouw Joukje de bakkerij overgenomen, maar âlde Prins, bleef nog geruime tijd meewerken en ook kêdde en kar bleven lang in ere. De kinderen van Auke en Joukje voelden er niets voor om het bedrijf voort te zetten. Daarom is de zaak in 1978 gesaneerd. Erwas vanaf die tijd geen bakker meer in Wijckel.Individual Notes

Note for:   Johann Heinrich Westermann,   1815 - 14 NOV 1865         Index

Occupation:   veenbaas heidenschap

Individual Note:
      De "Zathe" fan de Erven Westerman stiet oan de Fleuzen efter de pleats fan de fam. Goenhof (stiet der yn 1894 noch net). De Erven Westerman binne ôfstammelingen (bern) fan Heinrich Westermann út Hannover, dy't likernôch 1850 mei it ferfeantsjen fan de Feanpolder útein sette.

Veenbaas te Heidenskip.Individual Notes

Note for:   Auke H.Prins,   1916 - 1992         Index

Individual Note:
      bakker te WyckelIndividual Notes

Note for:   Gerrit Hendriks Prins,   1779 - 1825         Index

Individual Note:
      meesterbakkerIndividual Notes

Note for:   Jelte Siebes Overdiep,   1762 - 1822         Index

Individual Note:
      Koopman , doopsgezindIndividual Notes

Note for:   Siebe Jeltes Overdiep,    -          Index

Individual Note:
      Eigenaar 1/2 sate 15 Langezwaag, 25 pondematen
In 1778 1/2 eigenaar sate 43 en 1/4 eigenaar sate 44
Doopsgezind aangenomen 28-1-1749
Diaken in 1751Individual Notes

Note for:   Harmen Klases Prins,    -          Index

Individual Note:
      De Gietersen in Friesland

De migratie van Noordwest-Overijsselse turfgravers naar het Friese laagveengebied in de tweede helft van de 18de eeuw

In het jaar 1730 trokken de eerste verveners uit Giethoorn naar de Lage Midden van Friesland om daar de ‘natte’ turfgraverij op commerciële wijze aan te pakken. Ze vestigden zich met hun gezinnen in Haskerland en Schoterland en waren de voorlopers van een grote stroom migranten, die in Friesland als ‘Gietersen’ bekend werden. Hun nazaten zouden zich later verspreiden over het gehele Friese laagveengebied.

‘De Gietersen in Friesland’ behandelt de landschappelijke en sociale veranderingen, die het gevolg waren van de migrantenstroom uit Noordwest-Overijssel. De auteur beschrijft de sociale positie en de welstand van de Gietersen, hun herkomst en mobiliteit, de familierelaties, hun namen en taal. Ook aan hun nakomelingen in Friesland wordt ruim aandacht besteed. Daarnaast is een uitgebreid biografisch en genealogisch overzicht opgenomen van alle 700 verveners-immigranten in Haskerland en Schoterland in de achttiende eeuw